UKK>HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS

HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUS


Q: Onko hankkeen budjetille ylä- tai alarajaa?
A: Ei, budjetin koolle ei ole asetettu rajoituksia.


Q: Onko omarahoitusprosentti erisuuruinen julkisille ja yksityisille organisaatioille?
A: Ei, omarahoitusprosentti on sama kaikille hakijoille ja kaikissa toimintalinjoissa: vähintään 20 % projektin kokonaiskustannuksista. Hankkeen sisällä partnerit voivat sopia keskenään erisuuruisistakin omarahoitusprosenteista; hallintoviranomainen seuraa omarahoituksen kertymää vain hanketasolla. Lead partner on lopulta vastuussa siitä, että koko hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 20 %.


Q: Voiko käytettyä laitteistoa hyödyntää hankkeessa ja käyttää sitä omarahoitusosuutena?
A: Ei, luontoissuorituksia ei hyväksytä omarahoitusosuudeksi. Jos hankkeen toteutusta varten on tarve hankkia tai vuokrata laitteita, ne on hankittava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja ohjelmakäsikirjan kilpailutuksia koskevia ohjeistuksia. Venäläisten yksityisten toimijoiden on noudatettava hankkeen tukisopimuksen liitettä 5 ja ohjelmakäsikirjan ohjeistuksia.


Q: Voiko hanke sisältää investointikustannuksia ja jos voi, niin minkä tyyppiset kustannukset ovat tukikelpoisia?
A: Investointiin liittyvät materiaalit, työt, palkkakulut, ulkopuolinen asiantuntemus ja palvelut ovat hyväksyttäviä. Kuitenkin seuraavat rajoitukset tulee huomioida:

  • Investointien osuus ei saa ylittää 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista tavallisissa CBC-kehittämishankkeissa.
  • Maan tai rakennusten hankinnan osuus ei saa ylittää 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jos investointeja sisällytetään budjettiin, tulee rahoitushakemuksessa esittää uskottava suunnitelma koskien omistusta ja ylläpitoa hankkeen päättymisen jälkeen.


Q: Kuinka organisaation palkkatasoa koskeva tieto tulee todistaa? Pitäisikö esimerkiksi hakemukseen liittää kirjanpitäjän tai henkilöstöosaston antama todistus?
A: Hallintoviranomainen arvioi palkkatason kohtuullisuutta ja voi kysyä lisätietoa asiasta ennen tukisopimuksen solmimista.


Q: Ovatko lomapalkat tukikelpoisia? Kuinka ne tulisi esittää päätoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osalta?
A: Vuosilomapalkat, lomarahat ja lomakorvaukset ovat tukikelpoisia hankkeelle tehdyn työajan suhteessa, edellyttäen, että ne ovat organisaation normaalien käytäntöjen, lakien ja työehtosopimusten mukaisia. Lomapalkat, -rahat ja –korvaukset tulee ottaa huomioon palkkakuluja budjetoidessa, yksiköissä ja yksikkökustannuksissa. On syytä huomioida, että lomapalkkavaraukset eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia. Hankkeen toteutusvaiheessa talousraportoinnissa lomapalkat, -rahat ja -korvaukset hyväksytään vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat maksettuja.